26.5.2014

Darovaný majetek využitý k pronájmu (§9)

 

Příjmy z pronájmu nemovitých věcí a bytů jsou u fyzických osob zdaňovány v §9. K nim lze uplatnit výdaje skutečné nebo paušální 30% maximálně do částky Kč 600.0000,-.

Od roku 2014 nově ani paušální výdaje u pronájmu nelze zpětně měnit. Pokud pronajímatel od zahájení pronájmu uplatňuje výdaje % z příjmů, znamená to, že nezahájil odpisování a nevztahuje se na něj §26/8 tzn. nedojde ani k přerušení odpisování a odpisy po tuto dobu nevede pouze evidenčně. Naopak za roky, kdy uplatňoval výdaje paušální částkou z dosažených příjmů, vstupní cenu snižovat nebude, protože odpisování nikdy nezahájil. V prvním roce uplatnění skutečných výdajů zahájí odpisování koeficientem v prvním roce odpisování ze vstupní ceny podle §29 odst. 1 písm. d) tedy reprodukční pořizovací ceny stanovené podle předpisů pro oceňování platných při zahájení pronájmu. 

Při uplatnění skutečných výdajů se může poplatník rozhodnout jestli povede účetnictví nebo evidenci o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, evidenci majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy.

Majetek nabytý darem (bezúplatně = osvobození podle §10 odstavec 3 písm. d) nelze odpisovat - je vyloučen z odpisování podle §27 písm. j).  Pokud by tento majetek byl používán k pronájmu a bylo na něm provedeno technické zhodnocení, lze jej zařadit jako jiný majetek podle §26/3 písm. a). Toto technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny podle pronajímané nemovitosti, i když vyloučené z odpisování a zahájí se odpisování sazbou nebo koeficientem v prvním roce pronájmu.

Na opravu hmotného majetku lze tvořit rezervu na opravu i v případě, že jde o hmotný majetek vyloučený z odpisování. Ustanovení §7 zákona o rezervách to umožňuje. Na pronájem se dále nevztahuje §25/1 písm. u) - pro uplatnění výdajů na opravy a údržbu nemovitosti není nutné zařadit do obchodního majetku, protože podle §9/6 se ani pronajatý majetek, o němž je účtováno, nepovažuje za obchodní majetek.

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!