29.10.2013

Inventarizace majetku a závazků, včetně jiných aktiv a jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů

Poslední novela Zákona o účetnictví č. 239/2012 týkající se inventarizace  nabyla účinnosti 1.9.2012 a podle přechodných ustanovení bylo možno podle této novely postupovat při inventarizaci k 31.12.2012. Nová úprava znamená výrazné zpřesnění procesu inventarizace. I když důvodem novelizace byly zejména změny související s vybranými účetními jednotkami, zpřesnění ustanoveních o inventarizaci se týká všech účetních jednotek. Dále jsou zmíněny jen změny týkající se všech účetních jednotek.

Povinnost inventarizace majetku a závazků znamená provedení souboru jednotlivých inventur k ověření zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu účetnímu. Je nutné vycházet z těchto ustanovení Zákona č. 563/61 o účetnictví:

§1 odst. 1 - požadavky na průkaznost účetnictví

§6 odst. 3 - povinnost inventarizovat majetek a závazky

§8 odst. 2,3,4 - správnost, úplnost a průkaznost účetnictví

§17 odst. 2 - uzavření účetních knih

§19/1 - rozvahový den, řádná a mimořádná účetní závěrka

§24 - §28 - způsoby oceňování

§29 - §30 - inventarizace majetku a závazků

Upřesnění fyzické inventury (§30/1a, 3) - týká se majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci (tím se rozumí vidět příslušný majetek, že existuje), účetní stav se zjišťuje měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby. Připouští se využití účetních záznamů, které prokazují existenci majetku.

Upřesnění dokladové inventury (§30/1b) spočívá v širším a přesnějším definování majetku u něhož se tato inventura provádí:

- závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci

- skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

 Další ze zásadních úprav je definování rozhodného dne při periodické inventarizaci (§30/4) - dne ke kterému se skutečné stavy zjišťují, ten vždy předchází rozvahový den (§19) - den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Mezi stanoveným rozhodným dnem a rozvahovým dnem účetní jednotky dokončují zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů. K rozhodnému dni tedy účetní jednotka pořizuje inventurní soupis a k rozvahovému dni musí účetní jednotka dalším inventurním soupisem prokázat konečný stav majetku, závazků, jiných aktiv a pasív a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech. O 1 měsíc se prodlužuje termín provádění periodické inventarizace - zahájení nejdříve 4 měsíce před rozhodným dnem a ukončení 2 měsíce po rozhodném dni (dříve 1měsíc).

Rozhodný den může být stanoven i při průběžné inventarizaci (§30/5). Ta může být provedena jen u zásob (účtovaných podle druhů, místa uložení nebo hmotně odpovědných osob) a dlouhodobého hmotného majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo (§29/2). Při této inventarizaci se již nezjišťují stavy výše uvedeného majetku k rozvahovému dni tj. ani přírůstky a úbytky do rozvahového dne.

Rozšíření a upřesnění obsahu inventurních soupisů = průkazných účetních záznamů (§30/7), dále je uveden obsah ustanovení u nichž došlo ke změně:

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila - před novelou se oceňovalo k okamžiku ukončení inventury jak periodické tak i průběžné 

e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila - před novelou se oceňovalo k okamžiku ukončení inventury

f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila