3.9.2013

Novinky pro neziskové organizace od 1.1.2014


Od 1.1.2014 nabude účinnosti již platný zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, který přinese významné změny i do daňové legislativy. Rozsáhlý vládní návrh o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva ještě neprošel schvalovací procedurou (sněmovní tisk č.1004) Nový občanský zákoník přináší změny v úpravě některých forem právnických osob – týká se zejména neziskového sektoru.

 

  1. Pro dříve používaná občanská sdružení (podle zák. č.83/1990Sb.) se nově bude používat označení spolek . Rejstřík občanských sdružení dosud vede Ministerstvo vnitra, kdo povede spolkovou evidenci je věcí legislativního vývoje.
  2. Nadace a nadační fondy (podle zák. č.227/1997Sb.) zůstanou označena stejně, ale jejich právní úprava je nově obsažena v §306-401 nového občanského zákoníku
  3. Obecně prospěšné společnosti (podle zák.č.248/1995) již nově nebudou vznikat. Počítá se s tím, že nově bude volena forma nadace, nadačního fondu nebo ústavu (§402-418 nového občanského zákoníku) Nový občanský zákoník (dále NOZ) zákon o obecně prospěšných společnostech ruší, ale na základě přechodných ustanovení §3050 NOZ si budou moci svou původní právní formu zachovat a potom se na ně bude zrušený zákon o obecně prospěšných společnostech dále vztahovat. Stávající obecně prospěšné společnosti přitom mají právo (nikoliv povinnost) změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond
  4. Zájmové sdružení právnických osob (podle §20f a násl. současného občanského zákoníku) se i nadále podle přechodných ustanovení §3051 NOZ bude řídit dosavadními předpisy. Má právo (nikoliv povinnost) změnit svoji právní formu na spolek podle NOZ

Právnická osoba splňující status veřejné prospěšnosti si může, ale nemusí nechat zapsat tento status do veřejného rejstříku a uvádět ho ve svém názvu. Ale předpokládá se, že nové znění zákona o dani z příjmů bude vyžadovat zápis pro uplatnění danové výhody ( §20 odst. 7 současne platného Zákona . 586/92Sb. o dani z příjmů)

Použité zdroje informací:
Občanské právo pro každého – Eliáš, Havel Bezouška, Šustrová
Ing Pavel Běhounek – Bulletin KDP CR 6/2013

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!