31.8.2013 

Pojmy nového občanského zákoníku

  1. Podnikatel (§420 NZO) – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku = obchodní korporace. Občan a právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku jsou podnikateli jen v případě, že provozují výše uvedenou činnost.
  2. Firma (§423 NZO) je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikající občan může být zapsán v obchodním rejstříku, pak podniká pod svojí firmou, nezapsaný podnikatel podniká pod vlastním jménem.
  3. Závod (§502 NZO) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Závod tedy zahrnuje majetek, ale nově také dluhy, které se závodem souvisejí. Závod je chápán jako celek, skládající se z věcí a práv a jako s celkem je s ním také nakládáno. Záleží na vůli podnikatele, kterou část svého jmění do závodu zahrne. Ale pro ochranu třetích osob zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu

Formy podnikání člověka

Základní formou podnikání je podnikání člověka samotného. Člověk podnikatel, pak sám nese všechna rizika i výhody s podnikáním související. Je sám smluvní stranou, je sám odpovědný za plnění svých povinností, nese riziko porušení práva, dává všanc celý svůj majetek (v případě úpadku se nerozlišuje majetek podnikatelský a nepodnikatelský)

Další možností je podnikání prostřednictvím

právnické osoby - zpravidla obchodní korporace. Výhodou této formy podnikání je snížení vlastního rizika člověka, spojením více osob se snižují i náklady na činnost připadající na jednotlivce, spojují se znalosti i časové zatížení jednotlivců. Právnická osoba je tedy nástrojem rozumné správy vlastních věcí, i když na druhou stranu zároveň zakrývá skutečného vlastníka.

Obchodní korporace

Jsou řešeny samostatným zákonem č. 90/2012 o obchodních korporacích, který na NOZ bezprostředně navazuje. Na otázky, které neřeší zákon o obchodních korporacích jsou aplikována ustanovení nového občanského zákoníku a dalších navazujících zákonů např. zákona o podnikání na kapitálovém trhu, občanského soudního řádu, zákona o znalcích a tlumočnících …

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!