26.6.2014

Rozdělení zisku společnosti s ručením omezeným 2014

 

Obecně pro s.r.o. stejně jako pro všechny obchodní korporace platí podle § 40 zákona č. 90/2012 Sb. ZOK: 

„Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.“

„…Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu…“

V případě společnosti s ručením omezeným podle §190 odst. 2 písm. g) účetní závěrku i rozdělení zisku schvaluje valná hromada. Částku k rozdělení stanoví pro s.r.o. §161 odst. 4 jako:

  • Výsledek hospodaření běžného účetního období
  • + Nerozdělený zisk minulých let
  • - Nerozdělená ztráta minulých let
  • - Povinné příděly do rezervních a jiných fondů
  • +/- Jiný výsledek hospodaření

Podle výkladového stanoviska KANCL č. 25 se, do distribuovatelného zisku  podle §161 odst. 4 a 350 odst. 2, započítává veškerý zisk za předchozí období tj. nerozdělený zisk, ale i zisk zaúčtovaný v ostatních fondech ze zisku nebo jako jiný hospodářský výsledek minulých let. Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období a rozhoduje o celém výsledku hospodaření. Valná hromada nemůže rozhodnout o takovém rozdělení zisku, aby vykázala neuhrazenou ztrátu minulých let.

Nově společnost může vyplácet zálohu na podíl na zisku po sestavení mezitímní účetní závěrky dle § 40 odst. 2 ZOK. Toto ustanovení nestanoví žádnou maximální časovou prodlevu mezi datem, ke kterému je sestavena mezitímní účetní závěrka a datem rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku. Judikatura Nejvyššího soudu k právní úpravě do 31.12.2013  vychází z toho, že v době rozhodování o výplatě podílu na zisku nesmí být údaje z účetní závěrky starší šesti měsíců. Je otázkou, jestli je možné ji použít na nové podmínky po 1.1.2014. Ve výkladovém stanovisku KANCL č. 27 k této problematice se také neobjevilo žádné upřesnění stáří mezitímní účetní závěrky. Pozor o výplatě zálohy na podíl na zisku nerozhoduje valná hromada, ale jednatel (podle §163 NOZ)

ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

NOZ – Zákon č 89/2012 Sb. občanský zákoník 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!