25.11.2015

Jak chápat upozornění Finanční správy na podvody v oblasti obchodování s komoditami na energetických trzích (především elektřinou a plynem)

 

Dne 23.11.2015 Finanční správa upozornila daňové subjekty na možné podvody v oblasti daně z přidané hodnoty při obchodování s komoditami na energetických trzích, především s elektřinou a plynem. Jedná se o první upozornění tohoto druhu a souvisí s §109 odstavcem 1 zákona o DPH v platném znění. Souvisí tedy s ručením příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z přidané hodnoty dodavatelem plnění.

Zákon uvádí, že odběratel ručí za nezaplacenou daň v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

-  DPH na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena

-  že dodavatel se úmyslně dostane do postavení, kdy daň nemůže zaplatit

-  a nebo že  dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.

V případě, že správce daně neuzná nárok na odpočet DPH u odběratele s odkazem na zasažení transakce podvodem, tedy podle § 109 odst. 1 - z titulu ručení odběratele za nezaplacenou daň, je podle dosavadní judikatury Evropského soudního dvora právě správce daně povinen objektivně prokázat, že odběratel věděl nebo musel vědět o zasažení transakce podvodem. Samotná povinnost prověřovat dodavatele tedy není dána automaticky, ale až v situaci, kdy existují konkrétní indikace nesrovnalostí a podvodů. Rozpoznání okolností, které by mohly znamenat spojení transakcí s podvodem, vyžaduje určitou míru informovanosti plátců daně o tom, jaké konkrétní rysy transakcí by měly být sledovány. Pokud je daňovému subjektu známo, že se pohybuje v odvětví zasaženém podvody, ale nezná jejich princip nebo charakteristiku pachatelů, je možné stanovit jeho odpovědnost za podvody pouze v krajních případech zjevného selhání, tedy pokud postupoval neopatrně nebo při absenci běžných obchodních podmínek. Daňový subjekt může být shledán spolupachatelem pouze tehdy, pokud jediným rozumným vysvětlením pro  okolnosti za nichž se uskutečnil příjem zdanitelného plnění je, že transakce byla spojena s podvodem na DPH. Důkazní povinnost prokázání v tomto případě tíží správce daně.

 

 

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!